Kalendarz wyborczy

Do dnia 27 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 
Do dnia 27 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego;
 
Do dnia 6 września 2018 r.
Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych;
 
Do dnia 11 września 2018 r.
Powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych;
 
Do dnia 17 września 2018 r.
Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 
Do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy;
 
Do dnia 21 września 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika;
 
Do dnia 21 września 2018 r.
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
 
Do dnia 26 września 2018 r.
Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw;
 
Do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 
Do dnia 28 września 2018 r.
Przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą;
 
Do dnia 1 października 2018 r.
Przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;
 
Do dnia 1 października 2018 r
Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych;
 
Do dnia 1 października 2018 r.
Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy;
 
Od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze;
 
Do dnia 8 października 2018 r.
Rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 
Do dnia 8 października 2018 r.
Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa;
 
Do dnia 12 października 2018 r.
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
 
Do dnia 16 października 2018 r.
Składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania;
 
W dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
Zakończenie kampanii wyborczej;
 
W dniu 20 października 2018 r.
Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców;
 
W dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
Głosowanie;
 
*Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego